Bu projenin amacı Türkiye’de kitlesel düzeydeki popülist tutum ve değerlerin Suriyeli göçmenlere karşı bakış açısını tespit etmektir. Mudde’ye (2007) göre popülist sağ siyaset, politik eylem ve söylemlerini otoriterlik, popülizm ve yerelcilik üçgeninde inşa etmektedir (Bakınız: Şekil 1). Popülist sağ partilerin toplumu ve siyaseti iyiler ve kötülerin savaşı olarak betimlemesi ve tek bir millet (“iyiler”) ile bu milletin dışında kalan dış gruplar (out-groups – “kötüler”) olarak kodlaması ülkeler içindeki azınlıklara, yabancılara ve göçmenlere karşı tutumlar gelişmesine neden olmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’de kitlesel düzeyde popülist tutum ve değerler ile bunlarla bağlantılı olarak Suriyeli göçmenlere karşı olan tavır ve davranışları ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma Türkiye’de popülist söylemin geçmişinde azınlıklara ve dış dünyaya yönelmiş olan dikkatin önümüzdeki yıllarda ciddi bir yeni “öteki” grup olarak ortaya çıkmış olan Suriyelilere yönelme olasılığı üzerine bir ön çalışma olarak tasarlanmıştır. Siyasa yapım sürecinde potansiyel sorun alanlarını tespit etmek ve hangi şartlarda bu potansiyellerin sorun olarak gerçekleşme olasılığının artmakta olduğunu belirlemek amacını taşımaktadır.

Mudde, C. 2007. Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge: Cambridge University Press.